Villkor

Försäljningsvillkor

Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning i den mån ej ändring eller tillägg gjorts genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
Säljarens anbud gäller 8 dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar och certifikat som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.
Säljarens skriftliga orderbekräftelse är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.
För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt, m m liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om annat ej avtalats.
Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris som säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser.
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.
Införes efter avtalets ingående för godset export- eller importavgift, skatt eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav eller ändras råvarupris eller valutakurs får, även om pålagans införande eller ändring eller råvaruprisets eller valutakursens ändring inte har beaktats i avtalet, säljaren ändra priset i motsvarande mån.
Om inte annat avtalas sker leverans fritt å bil angiven leveransadress mot erläggande av frakttillägg.
För produkter som ej klarar transport utan skydd tillkommer kostnad för emballage, alternativt sker transport oskyddat på köparens risk.
Betalning skall vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tjugo procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid diskontoförändring ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Om köparen underlåter att, av orsak som inte säljaren bär ansvaret för, ta emot godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans har skett enligt avtalet. Har köparen inte betalat inom tre månader från förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.
Finns det skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva kontant betalning eller att godtagbar säkerhet ställs. Sker inte detta utan dröjsmål, äger säljaren utan skadeståndsskyldighet häva avtalet såvitt avser ännu inte levererat gods.
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess det blivit fullt betalt. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning, förrän den helt inlösts.
Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt då leverans beräknas kunna fullföljas angivas. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.
Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med det samma förbundet gods.
Om leverans uppskjuts till följd av omständigheter som angivits i punkt 19 äger dock säljaren uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån.
Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans.
Utnyttjar part ej utan oskälig dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid.
Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad som sägs i punkt 13.
Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild skriftlig överenskommelse där om träffats.
Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast en månad efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.
Eventuellt skadestånd av vad slag vara må är begränsat till belopp motsvarande säljarens faktura för det aktuella köpet.
Packsedel skall åtfölja godset.
Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta packsedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador.
Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset användes, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.
Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Där jämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.
Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan efter avemballering.
Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgifter om bristen eller skadans art och omfattning.
Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.
Säljaren skall inom skälig tid i eget val antigen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts.
Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt äger köparen rätt att fordra avdrag på köpeskillingen, eller om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed.
Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och används för avsett ändamål.
Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål innan godset används. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att de märkts och innan godset använts.
Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätt att framställa anspråk på grund härav.
Säljaren ansvarar inte för felaktigt gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransen.
Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, d v s inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt lagstiftning.  
Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot kunden enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar

  • på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning
  • på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset.

Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig tillgrov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.  
All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti häröver skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans. 
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i frågor om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten där av liksom om dess uppgörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullföljande försvårats av omständigheter som ovan nämnts.
Tvist i anledning av detta avtal skall – om tvisten avser mer än 20 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring – avgöras av skiljemän enligt vid den tidpunkten gällande svensk lag om skiljemän. Säljaren äger dock rätt att driva in obetald fordran på köpeskilling genom betalningsföreläggande eller genom talan vid allmän domstol.
På slutet köpeavtal och därur härflytanderättsförhållanden skall svensk lag, med undantag för lagen (1987:822) om internationella köp, vara tillämplig.